5S-modellen – Ett alternativ till GROW-modellen

Det finns ett antal olika coachmodeller som används inom coaching, där en av de mer kända är GROW som jag också skrivit en artikel om. Denna modell däremot kallas för 5S-modellen och består av fem steg där varje steg börjar på S. På engelska står de för Situation, Symptom, Source, Shift och Solution. Jag lärde mig den när jag utbildade mig till coach hos Leapfrog och den formade mig i början av min resa som coach.

5S, till skillnad från GROW, uppmuntrar dig som coach att gå mer på djupet och utforska grundorsakerna till vad klienten sitter fast i istället för att gå för hastigt på lösningen.

5S modellen

Vad kan du göra med en coachmodell som 5S?

Modellen kan ge dig ett visst förhållningssätt i coachingen och en möjlighet att veta var du och den som blir coachad är i samtalet. En skicklig coach kan röra sig fritt i de olika stadierna och det kan vara svårt att se strukturen men den finns där bakom i samtalet och naturligt integrerad i coachen.

Modellen hjälper dig att att utforska grundproblemet, inte bara det presenterade problemet. Modellen uppmuntrar dig att stanna kvar i utforskandet och få fram vad det egentligen handlar om. Utifrån den medvetenheten kan insikter skapas och efter det kommer lösningarna enklare.

På samma sätt som GROW och andra samtalsstrukturer kan agera stöd i coachandet kan 5S-modellen ge dig en ledstång i samtalen så du vet var du befinner dig. Efter ett tag vet du intuitivt var du är i samtalet och kan börja lägga märka till många fler saker som du kan använda för att hjälpa den du coachar vidare.

5S uppdelad i dess olika steg & förslag på coachande frågor

De olika delarna i 5S-modellen kan du använda som inspiration och/eller coachstruktur. Under varje steg får du förslag på frågor att använda som är utmärkande för den fasen i samtalet. Kom ihåg att följdfrågorna är det som gör att du kommer djupare i samtalet. Titta på personer som Stina Dabrowski om du vill lyssna på någon som är riktigt duktig på öppna frågor och följdfrågor.

I början av samtalet

Någonstans i början av samtalet, innan vi ens går in på strukturen, frågar vi som coach efter målet med samtalet och vad klienten vill ha ut av samtalet. Är det i början av coachrelationen och coach och klient ska träffas flera gånger behöver ett mål för hela coachingen sättas.

Förslag på målfrågor under början på samtalet

 • Vad vill du få ut av det här mötet?
 • Vad vill du ta med dig härifrån idag?
 • Vad vill du åstadkomma idag?
 • Om du tänker dig att du går härifrån och känner dig nöjd, vad har vi pratat om då?
 • När vi är klar med coachingen, hur vet du att den har varit bra?

(Steg 1) Situation

I denna fas undersöker vi såklart hur situationen ser ut och vad problemet är eller om det är något mål som klienten vill nå hur det ser ut. Vi utforskar bakgrunden till problemet, i vilka sammanhang det uppstår och kanske vad det är som gör att är ett problem för klienten i första hand.

Förslag på frågor under situation

 • Hur ser situationen ut för dig?
 • Hur skulle de övriga inblandade beskriva situationen?
 • Vad är bra, vad är dåligt?
 • I vilka sammanhang brukar det bli så här?
 • När händer det/uppstår det?

(Steg 2) Symptom

Här hjälper vi den vi coachar att titta på vilka effekter situationen får för honom/henne och hur det yttrar sig. Vi kan ställa frågor som handlar om känslor, tankar, föreställningar, tolkningar och annat. Vad gör det med honom/henne, när det händer? Vilka mönster finns och vad är bra och dåligt med situationen, finns det en viss ambivalens?

Förslag på frågor under symptom

 • Hur upplever du…?
 • Hur märker du det?
 • Vad känner du när…?
 • Vad är det som gör att detta är ett problem för dig?
 • Hur mycket energi lägger du på…?
 • Hur viktigt är det här för dig?

 • Vad innebär det här för dig?
 • Vad får det för konsekvenser?
 • Hur påverkar det dig tankemässigt/känslomässigt?
 • Vad händer med dig när…?
 • Hur påverkar det dig/din omgivning?

(Steg 3) Source / Roten

Gräv efter det gömda benet.

Under roten tittar vi bakom situationen och symptomen och hjälper klienten att hitta vad det egentligen handlar om. Teknikerna här är mer att spegla, lyfta upp observationer, locka fram bakomliggande tankar, känslor och kanske rädslor.

Tänk på att det kan vara motstridiga saker inom klienten som behöver komma fram i ljuset och tittas på.

Förslag på frågor under roten

 • Vad tror du det här egentligen handlar om?
 • Vad tror du att detta beror på?
 • Vad tror du är källan till problemet?
 • Vad är centralt här?
 • Du har inte nämnt något om…
 • Vem/vilka äger problemet?
 • Vilken del av detta handlar om dig?
 • Varför gör du det här, egentligen?
 • När jag lyssnar på dig låter det som om…hur ser du på det?
 • Jag upplever… stämmer det?
 • Vad får dig att reagera så här?
 • Du sa tidigare… nu säger du… hur stämmer det överens?

 • Jag ser att du skrattar när du berättar något som verkar obehagligt
 • Vad betyder detta satt i ett större sammanhang?
 • Var finns lärandet i detta?
 • Vilket är huvudproblemet?
 • Vilken är din slutsats?
 • Hur hänger X ihop med Y?
 • Om det du beskriver vore ett symptom på något, vad skulle då vara det underliggande?

(Steg 4) Shift / Skifte

Har vi gjort ett bra arbete under rotfasen är det läge att gå över till skiftet och undersöka vilka andra perspektiv som finns, vilka vinster som finns med andra sätt att göra saker på, tekniker som projicerar framåt i tiden där problemet redan är löst men också frågor kring vilka lösningar och möjligheter som har skapats genom samtalet.

Förslag på frågor under skifte

 • Vilka andra sätt/vägar finns det för dig?
 • Ur vilket annat perspektiv kan man se det här?
 • Vad har du inte tänkt på?
 • Om det här problemet inte fanns, hur skulle det vara då/vad skulle du göra då?
 • Vad skulle du tjäna på att utveckla…?
 • Vilka förslag på lösningar ser du kring detta?
 • Vilka valmöjligheter…?
 • I den bästa av världar var vill du se dig själv om fem/tio år?
 • Om du sätter dig in i att du är tio år äldre och problemet är löst för länge sedan. Om du då tittar tillbaka, vilka råd skulle du då ge dig själv?

 • Om detta hände din bästa kompis, vad skulle du säga till denne?
 • Vad vore helt utanför det som är nåbart?
 • Om du skulle göra om det, vad skulle du göra annorlunda?
 • Vad får du ut av att inte ändra på situationen?
 • Om du inte kunde misslyckas – vad skulle du göra då?
 • Om pengar inte vore något problem, vad skulle du göra då?
 • Om den tanken inte fanns, vad skulle du göra då?
 • Vad är det värsta som kan hända?

(Steg 5) Solution / Lösning

Under lösningsfasen hjälpåer vi klienten att titta på en väg framåt. Vad ska göras, vad innebär det, när görs det, vilka hinder kan finnas på vägen och vad behöver klienten på vägen?

Förslag på frågor under lösning

 • Hur skulle detta kunna se ut?
 • Vad behöver du göra för att nå dit du vill?
 • Vart kommer detta att leda dig?
 • Hur gå vidare med detta?
 • Vad kan/behöver du göra nu?
 • När tänker du göra det?
 • Vad behöver du för att kunna bestämma dig?
 • Vad är det som gör att du inte vet ditt nästa steg?
 • Vad exakt får dig att inte fullfölja?
 • Vilket motstånd kan du känna inför…?

 • Hur känner du för detta?
 • Hur skulle en handlingsplan kunna se ut?
 • Vad vill/behöver du göra för att förstärka denna plan?
 • Vilka hinder finns?
 • Hur ska du göra för att komma förbi dem?
 • Vad kan du göra nu? På sikt?
 • Vad gör du till nästa gång?
 • På en skala från ett till tio – hur motiverad är du att nå detta mål?

Efter samtalet

Som en avslutning stämmer vi av med klienten vad han/hon tar med sig av coachingen.