Coachande förhållningssätt – Allt du behöver veta

Det är allt mer vanligt inom ledarskap och personlig utveckling att det skrivs, pratas om och erbjuds utbildningar i ett coachande förhållningssättet men för någon som inte har någon utbildning eller tidigare vana att jobba med detta kan det vara en del frågetecken.

Det som bland annat gör det klurigt att få en bild över begreppet är att det som skrivs om coachande förhållningssätt mixar ihop en beskrivning av själva förhållningssättet, verktygen som används och varför det är bra. För att få en ökad förståelse för begreppet och göra det lite enklare i utövandet och förståelsen kommer jag i den här artikeln göra en djupdykning i ämnet.

3 delar av helheten i det coachande förhållningssättet

För att göra det tydligare vad coachande förhållningssätt handlar om kommer jag bryta ner begreppet i de tre delar jag skrev om ovan och analysera varje del:

 1. Kärna & grund
 2. Mål & effekter
 3. Verktyg & tekniker

Dessa hänger samman men behöver brytas ner och utforskas var för sig för att göra begreppet tydligare och därmed förståelsen enklare.

1. Kärnan & grunden – den övergripande filosofin

Kärnan är att hålla tillbaka sina egna lösningar, värderingar och synsätt, i alla fall initialt. Detta då man i det coachande förhållningssättet anser att varje person har resurser och svar inom sig och med rätt förutsättningar och god jord kommer personen hitta dessa inom sig. Risken med att leverera egna lösningar eller ställa frågor färgade av egen agenda är att den du pratar med inte får chans att gräva fram det som redan finns där.

Verktygen kommer ur förhållningssättet.
Ur detta förhållningssätt och attityd föds de verktyg som används och som ger de positiva effekter som vi kan observera och mäta. Men det primära är att jobba med förhållningssättet för utan det kommer verktygen användas i manipulativt syfte, medvetet eller omedvetet. Ibland lär vi oss teknikerna först och inser när vi använder dem vad det kräver för attitydförändring.

Några ord från Kirkegaard

Ibland används Kirkegaard för att belysa delar av ett coachande förhållningssätt och nedan citat är en bra start.

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

Det är klockrent vad gäller målet att börja där människan är och inte där jag tycker att han/hon ska vara. Citatet fortsätter:

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera.

Som coach är mitt jobb inte att förstå allt kring personen eller hela personen. Mitt jobb som samtalspartner är att se att den andre personen står på en fast grund och förstår sig själv. Var personen befinner sig i relation till sig själv, omgivningen och det den står inför. Är något oklart eller turbulent finns det saker att utforska och därmed hjälpa personen att skapa klarhet. Som coach handlar det mer om att hålla koll på processen snarare än det exakta innehållet.

Risken med att fokusera för mycket på innehållet är att du går in i en expertroll och börjar ge råd eller ställer frågor med en inbakad lösning.

2. Målet & effekterna – vad som är utmärkande

Det coachande förhållningssättet är tänkt att vara ett effektivt verktyg för hjälpa personen, medarbetaren, adepten att nå sina mål, lösa problem och få ett ökat självledarskap. Vad är det som skiljer detta sätt att jobba på i jämförelse med andra sätt att hjälpa människor på?

Något som många säger och som jag håller med om är att det är ett mer hållbart sätt att nå sina mål på. När lösningarna, insikterna, idéerna och drivkrafterna kommer inifrån får vi helt enkelt resultat som håller över tid. Det är också något som stöds av forskning som handlar om motivation och beteende.

Resan & målet – båda har sitt värde

Målet är såklart viktigt men vägen till målet är lika viktigt. Det är på resan till målet som vi lär oss saker om oss själva och över tid utvecklar ett självledarskap. På vägen är det värdefullt med stöd av någon med ett förhållningssätt som är icke-värderande, stöttande och där man kan utforska sina lärdomar utan att få det färgat av andras synpunkter eller agendor vad som är rätt och fel.

Ett vinnande förhållningssätt mot andra människor – En bonuseffekt

Det coachande förhållningssättet utöver att nå sina mål och lära sig saker på vägen är också ett respektfullt förhållningssätt mot dina medmänniskor. Ett sätt där du ser att varje människa har sin väg att gå, sina lösningar att hitta och självinsikter att komma i kontakt med. Det coachande förhållningssättet har alltså ett vinnande sätt mot andra människor och hjälper andra att nå sina mål på ett hållbart sätt. Förhållningssättet underlättar också personer på vägen till målet att dra lärdomar och få insikter då vi inte belamrar personen med rätt och fel.

3. Verktyg & tekniker – skapas ur förhållningssättet

För att hjälpa någon framåt mot sitt mål, undanröja hinder, lära sig om sig själv och utveckla självledarskap behövs såklart tekniker. Men det är viktigt att komma ihåg att vad som gör verktygen och teknikerna riktigt kraftfulla är att man grundar dem i förhållningssättet och dess värderingar.

Centralt i coaching är att lyssna, ställa relevanta frågor som kommer ur svaren från klienten, släppa egen agenda och inte låta egna lösningar styra samtalet. Det ligger i linje med förhållningssättet och grundar vi oss i det är det lättare att släppa egen kartbild och lusten att presentera egna lösningar. Något som annars brukar vara svårt för de flesta som utövar coaching eller har ett coachande förhållningssätt.

Att släppa sitt eget lösningstänk är centralt i coaching

Att släppa sin egen agenda kräver träning

De 3 viktigaste coachverktygen

Som du säkert märker ovan är de tre viktigaste verktygen:

 1. Det aktiva lyssnandet
 2. De öppna kraftfulla frågorna
 3. Lyfta fram observationer.

Jag kommer skriva kort om varje av dessa delar men det finns såklart fler verktyg från coachingen värld. Exempel på sådana är summering, spegling, direkt feedback, metaforer, analogier och återkoppla icke-verbala signaler så som tonläge och kroppsspråk men det får bli material för en annan artikel. Med träning i coaching kan vi på ett naturligt sätt använda de verktyg som behövs i stunden för att skapa skillnad för den vi jobbar med.

1. Aktivt lyssnande – slå på fler kanaler

Orden är endast en kanal till information.
Vi behöver bli bättre på att verkligen lyssna mer aktivt och ställa relevanta frågor som kommer ur de svar som personen ger. Detta kräver att för en stund släppa sina egna idéer och vilja att komma med råd/lösningar. I det aktiva lyssnandet lyssnar vi efter mer än endast orden, vi använder fler kanaler för att fånga upp information. Vi kan lyssna efter tonläge, vad kroppen uttrycker, motsägelser, vad som inte sägs, vilka övertygelser som finns som kanske håller personen tillbaka och även vad personen inte är medveten om.

Orden, kroppen och tonläge är olika kanaler och varje av dessa kanaler ger värdefull information, speciellt om de uttrycker motsägelsefullhet. Tror vi att det kan vara till nytta för personens process lyfter vi upp det vi sett och hört till personen på ett icke-värderande sätt.

Lyssna på olika nivåer

2. Kraftfulla frågor – hur de skapas

Barn frågar alltid varför….varför…varför. De gör det för att de är vetgiriga men det finns också en oskuldsfullhet i frågorna och de bryr sig inte att de är enkla ”dumma” frågor. En coach är dum, lat och långsam hörde jag en coach säga för många år sedan.

Det är såklart en metafor där dum står för att våga ställa de dumma, enkla frågorna som ingen annan gör. Att utforska och utmana personens antaganden, begränsningar, rädslor och liknande. Latheten menas att du som coach inte ska behöva jobba så hårt och ta över ansvar. Låt den du jobbar med slita, reflektera, gräva i sig själv och hitta sina lösningar och väg framåt med hjälp av dina frågor och lyssnande. Långsam handlar om att låta processen ta sin tid. Du som samtalspartner kan alltså behöva träna på tålamod och inte skynda på saker. Låt den du arbetar med få reflektera, fundera och gräva i sig själv.

Dum, lat & långsam står för viktiga bitar i coachingen.

Ställ dumma frågor och låt klienten jobba

Hur frågetekniken ser ut

I coaching ställer vi öppna, enkla och raka frågor. Det finns lösningsfokuserade frågor och processinriktade frågor och båda har sitt syfte.

Jag vet många coacher som nöjer sig med att utforska problemet en kortare stund och går sedan snabbt på lösningsorienterade frågor. I vissa lägen är det alldeles utmärkt men ofta finns det större utrymme att stanna kvar i utforskandet längre och gräva vidare. Att komma ner på djupet, där mer av grundorsaken finns. När vi hittat dit kan ett skifte ske och sedan är det enklare att hitta hållbara lösningar med mer lösningsinriktade frågor. Det är som ett isberg där toppen på isberget är det presenterade problemet och under finns något mycket större och mer köttigt.

Vad finns under ytan i coachingen?

Vad finns under det som syns?

Principen bakom frågorna

Det är inte ovanligt att vi tror att vi är bättre på att ställa frågor än vad vi är. Vi ställer såklart frågor i vår vardag men i coaching handlar det om vilken typ av frågor du ställer och framförallt för vems skull du ställer dem.

Som coach behöver vi inte veta allt.
Med ett coachande förhållningssätt ställer vi oss bakom personen och hjälper honom/henne att lösa sitt problem, nå sitt mål eller få sin aha-upplevelse. Det innebär en viss typ av frågor som syftar till att hjälpa den andre vidare. Frågorna är alltså till för att hjälpa klienten att förstå sig själv, inte för att jag som samtalspartner ska förstå hela problematiken. Jag behöver inte veta allt, det räcker att jag lyssnar efter klientens process och hur han/hon förhåller sig till det som tas upp.

Det är inte ovanligt att det ställs för mycket frågor om saker som ligger utanför den du coachar istället för att ha fokus på vad det runt om har för betydelse för den du pratar med. Exempel på frågor som fokuserar mer på personen än det runtomkring:

 • Vad innebär det här för dig?
 • Vad står det för
 • Vad behöver du göra med det
 • Hur blir det här för dig?
 • Vad har du för del i det?

Kom ihåg att i coaching skapas de kraftfulla frågorna från svaren av klienten. Det innebär att du inte kan planera en kraftfull fråga. Den kommer ur ett värderingsfritt aktivt lyssnande där du håller tillbaka egna lösningar.

Vem äger lösningen?

Om det är vi som ska lösa problemet är det en annan typ av frågor som behövs. Då vill du ha information för att kunna fatta ett beslut eller göra det som behövs. Då syftar frågorna till att tömma personen på fakta och information. De är inte till för att hjälpa personen till klarhet eller att den ska hitta egna lösningar. Det är inget fel i det men det är inte coaching vi pratar om även om vi kan vara duktiga på den typen av utforskande frågor. Sitter du till exempel i en supportroll är det viktigt att kunna ställa uttömmande nyckelfrågor för att avgränsa och identifiera problemet.

3. Observationer – en spegel för att se sig själv

Som samtalspartner kan du vid behov ta upp det du har sett, hört och noterat för att skapa en större medvetenhet. Observationer ger mottagaren en chans att få syn på detaljer, beteenden, tonläge och annat som kan vara omedvetet.

Coachen som din spegel

Vad är det du inte ser?

Många vet vad en observation är men har sedan svårt att förmedla den då de snabbt lägger på antaganden och tolkningar och inte sällan gör dessa till sanningar. Hjärnan är snabb på att sätta ihop det som vi inte känner till och vips så har vi tolkat en händelse eller antar vissa saker som inte alltid är sanna. Oftast är det inga bekymmer om vi stämmer av tolkningen / antagandet med den vi återkopplar till.

Det är till stor fördel om du kan lägga fram dina observationer på det du sett och hört värderingsfritt och invänta mottagarens reflektion. Det ger större chans att feedbacken landar på ett bra sätt och mindre risk att det triggar försvarsmekanismer. Rätt använt kan observationer leda till snabba förändringar, fördjupat lärande och att man kommer vidare i ett samtal som stagnerat. I coachande återkopplingar används observationer aktivt för att nå bra resultat och lärande.

Mer om coaching & coachande förhållningssätt

Blir du nyfiken på att utveckla din coachande förmåga är du välkommen att kontakta mig. Jag har också ett enkelt men kraftfullt coachverktyg där du kan utforska coachande frågor i en coachstruktur /samtalsstruktur. Kanske har du fler frågor kring begrepp inom coachingens värld och då kan begreppsguiden vara värdefull för dig.