Coachingens olika inriktningar – Begreppsguiden

Vad är coaching & hur fungerar det i praktiken?

Detta är en guide som går igenom de mest förekommande inriktningarna som finns inom coaching och som också täcker de vanligaste frågorna kring hur det kan gå till, vem som kan få hjälp och vad kan man söka hjälp för.

Det som inte ingår är begrepp och information som relaterar till coaching i form av den skrikande tränaren som står vid sidan av planen eller ringen. Syftet med guiden är att hjälpa dig att informera dig kring coaching som primärt berör personlig eller arbetsrelaterad utveckling.

Coaching som begrepp

Många använder felaktigt coaching som begrepp när det egentligen är rådgivning de talar om; instruera eller berätta något som har fungerat för oss själva och tror att det per automatik fungerar för andra. I rätt tillfälle har det såklart värde men det är inte coaching.

Otydligheten kring coachingbegreppet är att teknikerna och inriktningarna går in i många olika professioner och att coaching som ord samtidigt inte är något nytt. Det som är unikt och nytt är sammansättningen av teknikerna och förhållningssättet och det utgör det vi idag kallar professionell coaching.

Definition av coaching

Enligt ICF (största branschorganisationen för coacher) är coaching:

Ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienter att maximera deras personliga och professionella potential.

Enligt Wikipedia är coaching en:

Lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål.

Detta säger inte allt om coaching och det finns en del närliggande begrepp som kan röra till det.

Vad coaching är för mig

Coaching handlar bland annat om att lyssna, ställa relevanta frågor som kommer ur svaren från klienten, släppa egen agenda och inte låta egna lösningar styra samtalet. Det är den klurigaste biten för många, att släppa den egna kartbilden och lusten att presentera egna lösningar.

Jag vet många coacher som nöjer sig med att utforska problemet en stund och sedan snabbt gå på lösningsorienterade frågor. I vissa lägen är det alldeles utmärkt men ofta missas det att det finns större utrymme att stanna kvar i utforskandet längre och gå lite djupare för att komma åt mer av grundorsakerna. När vi hittat dit kan ett mer kraftfullt skifte ske och sedan är det dessutom enklare att hitta hållbara lösningar.

Det är som ett isberg där toppen på isberget är det presenterade problemet och det under ytan innehåller mycket mer information och orsakssamband som alltid kommer att ligga och påverka situationen oavsett vad man gör på ytan.

Isberg

Ofta ser vi inte helheten om vi bara håller oss till ytan

Coaching är enligt definitionen en lösningsfokuserad samtalsteknik, vilket jag håller med om men jag ser också ett stort värde för klienten att utforska känslor, trosföreställningar, antaganden och vad vi identifierar oss med. Det ger en bättre grund för klienten att stå på och en större förmåga att lösa många olika situationer i livet.

Coachning kontra coaching – vilket är rätt?

Som ni kanske har märkt så har jag valt att använda mig av coaching då jag tycker det stämmer bättre överens med de tillhörande begrepp som finns. Rent grammatiskt ska det dock vara coachning då det är det korrekta sättet av böja verbet på.

Grundstenarna i coaching

I coaching finns det kärnkompetenser som en coach ska kunna behärska. ICF:s 11 kärnkompetenser ger en god överblick vad coaching är och vad en coach skall behärska för att kalla det professionell coaching. Dessa är uppdelade i fyra distinkta områden och dessa kärnkompetenser och områden är:

Etablera grunden

1. Följa etiska riktlinjer och professionell standard
2. Etablera coachingöverenskommelsen

Skapa den ömsesidiga relationen

3. Skapa tillit och närhet till klienten
4. Coachingnärvaro

Kommunicera effektivt

5. Aktivt lyssnande
6. Kraftfulla frågor
7. Direkt kommunikation

Underlätta lärande och resultat

8. Skapa medvetenhet
9. Utforma handlingar
10. Planera och sätta mål
11. Hantera framsteg och ansvarstagande

Olika former av coachingstilar, tekniker & inriktningar

Som du säkert har märkt finns det en rad olika typer och former av begrepp inom coaching och nedan listar jag några av dem för att ge en bättre förståelse för vad det kan handla om.

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap är ett väldigt effektivt verktyg för chefer som vill utveckla sitt ledarskap och personal. Det påminner om ett coachande förhållningssätt men integrerar det tillsammans med ledarskap. Ledaren behöver inte vara utbildad coach för att lära sig dessa kärnkompetenser och kunna tillämpa dem i olika delar av ledarskapet.

Coachande förhållningssätt

Ett använda ett coachande förhållningssätt behöver vi inte vara coacher för att göra. Det finns många personer som naturligt är duktiga på detta medan vissa av oss behöver träna mer.

Instruerande eller coachande?

Vart dras du naturligt mot?

Coachande förhållningssätt handlar mycket om att lära sig ställa relevanta frågor som kommer ur svaren från den du pratar med och stötta personen att hitta egna lösningar istället för att direkt leverera från eget tyckande. På så sätt hjälper du den andre personen att få fram sina egna inneboende kunskaper, resurser och lösningar.

Det är viktigt att komma ihåg att ett coachande förhållningssätt inte innebär att man ständigt coachar, då kommer du endast irritera andra människor. Däremot har man utvecklat förmågan att vara lyhörd och fånga de ögonblick där det är möjligt att lyssna in och ställa frågor. I vissa lägen är det mer lämpligt att ge direkt feedback eller peka med hela handen.

Coachande övningar

Coachande övningar är något man kan göra i en coachande situation för ökat lärande och reflektion. När processen kör fast kan en övning vara det som lättar upp. Det kan också ges som en uppgift mellan coachingtillfällena.

Coachande feedback

Vanligtvis när vi ger feedback så säger vi ofta något i stil med ”Det gjorde du bra” eller ”Det där var kanske inte helt lyckat”. Är vi skickligare i att ge feedback kanske vi t ex är mer specifika och lyfter fram vad som var bra. ”Vad tydlig du lät när du pratade i mikrofonen”.

I coachande feedback hjälper du den du återkopplar att dra egna lärdomar ur det du ger feedback på. Du börjar med att ställa frågor och lyfter sedan fram de observationer du har gjort utan att säga vad du tycker om det. Det ger mottagaren en chans att reflektera. Du blir på så sätt en spegel för mottagaren. Senare i återkopplingen kan vi som återkopplare koppla in våra egna tyckanden om det fortfarande finns behov.

Coachande frågor

Coachande frågor kan användas i många olika sammanhang utan att det behöver handla om coaching. Frågor är dock centralt i ett coachingsamtal och en stor del av arbetet som coach är att ställa rätt frågor. Det är de som hjälper dig som coach att gräva djupare och hjälper klienten att komma på saker han/hon inte tänkt på eller skapar en klarhet och förståelse inom ett område.

De kraftfullaste frågorna skapas i stunden, utifrån en nyfikenhet och en neutral kartbild. Frågor som styrs ur en egna förutfattade meningar och snabba tolkningar där vi inte riktigt följer det som klienten tar upp kan aldrig bli kraftfulla.

Vi kan träna på frågeteknik och då på framförallt öppna frågor och följdfrågor. Det finns också vissa frågor som fungerar i många olika sammanhang. Det är bra och värdefullt men kom ihåg att det är i mötet med klienten som de kraftfulla frågorna skapas. De går alltså inte att bestämma innan utan de kommer ur närvaro, fokus på klienten, aktivt lyssnande och att släppa egen agenda.

Några frågor att reflektera kring:

Coachingmodeller

Den bästa coachingen är den där samtalet är fritt och där vi som coacher dansar med klienten i coachprocessen. För att komma dit brukar de flesta av oss behöva någon form av samtalsstruktur i coachingen, en så kallad coaschstruktur. Det ger oss en möjlighet att veta var vi är i samtalet och vad som behövs för att föra klienten vidare i sin process men kom ihåg att inte snöa in för mycket i strukturen.

GROW-modellen

En vanlig modell är GROW. Det är en tydlig och enkel modell som fungerar och som många gillar.

5S-modellen

Den jag gillar mycket och som jag startade med är 5S-modellen. Den uppmuntrar dig som coach att gå på djupet då en del i modellen handlar just om att djupare utforska grunden till problemet innan vi ens pratar om vilka lösningar på ett problem som kan finnas. Lösningarna kommer ur de insikter som sker i coachingprocessen.

Six logical levels

En tredje modell som jag ibland använder mig av är Six logical levels. Den är skapad av Robert Dills och tar upp sex nivåer som du som coach kan ta klienten mellan beroende på vad han/hon behöver. Tänket jag gillar i den modellen är fokuset på värderingar, vem vi är och varför vi är här.

Olika typer av coacher

Är du intresserad av att söka dig till en coach så finns det en rad olika typer att välja bland beroende på vilket mål du har. Verktygen och förhållningssätten är densamma i coaching och som coach kan du i princip coacha vem som helst då det är processen som coachen är expert på och inte innehållet, det är klienten expert på.

Samtidigt är det naturligt att man som coach kan dras åt ett håll och därför finns det olika inriktningar i coaching.

Jobbcoach

Ett annat ord brukar vara Karriärcoach och som namnet antyder riktar sig en sådan coach in på jobb och karriär.

En karriärcoach hjälper dig att sortera ut vad du vill jobba med och jobbar med drivkrafter, styrkor och svagheter. Vilka vägar finns från där du är nu till dit du vill komma inom en viss period.

Under en period när Arbetsförmedlingen satsade på jobbcoaching fanns det många som jobbade med vad de kallade Jobbcoaching men som inte egentligen var coaching. Idag kallas det inte jobbcoaching utan Stöd & matchning, en mycket mer passande titel då det stämmer överens med vad arbetet innefattar.

Ledarskapscoach

En ledarskapscoach satsar på att jobba med ledare och ledarskap med frågor kring att förbättra resultat, hantera sin personal, bli bättre som ledare, finna sin ledarstil och ledstjärna är frågor som kan jobbas med i ledarcoaching. Detta är något som ingår i min verksamhet då jag erbjuder både konsultation och chefsutbildning i coachande ledarskap.

Livscoach

I dagens stressade samhälle (i alla fall för många) kan det vara svårt att hantera alla måsten och finna sin balans. Att arbeta med denna problematik är vad en livscoach gör för att hjälpa människor. Att finna balans och mening i vardagen och finna vad som får en att må bra.

Det är inte ovanligt att detta blandas med diverse övningar under coachingen som handlar om stresshantering eller ges som hemuppgift mellan gångerna.

Säljcoach

En coach som satsar på att utveckla medarbetares kompetens inom försäljning. En duktig säljcoach jobbar med dina styrkor och hur du kan använda dem för att hitta fler säljsignaler hos kunden och för att skapa fler säljtillfällen. Det relaterar dock inte till personalutveckling eller kompetensutveckling i övrigt för medarbetaren.

Coachingsamtal

Coachingsamtalet är grundstenen för allt arbete. Även om individen eller gruppen på egen hand måste utföra själva förändringsarbetet så är det i coachingsamtalet som planen skapas och inriktningen sätts.

Skillnaden på coaching & motiverande samtal

Jag får den frågan emellanåt vilket inte är konstigt då det finns många referenspunkter i verktyg och förhållningssätt inom coaching och motiverande samtal.

Den största skillnaden som jag ser det är att ämnena du kan jobba med i coaching är bredare än i motiverande samtal. I coaching kan det till exempel handla om att utveckla sig i sin yrkesroll och vägen dit, det kan handla om vem man är i världen och hur och vart man vill vara, det kan handla om ens chefsegenskaper och liknande. Det behöver inte finnas en ambivalens i om man ska göra det eller inte göra det (som i motiverande samtal) utan snarare om vilka effekter får det och hur man tar sig dit.

Skillnaden på coaching & terapi

Den största skillnaden på coaching och terapi är att coaching tittar på nutid och framåt. Om vi tittar bakåt i coachingen är det oftast för att bättre klargöra en situation i nuläget eller dra ur lärdomar för framtiden. Terapi tittar däremot bakåt och läker trauman eller andra emotionella problem som håller oss fast i det förflutna eller som skapar repetitiva beteenden i nuet.

I coaching likt terapi kan det ibland förekomma att starka känslor komma upp eller att svåra frågor berörs. Det är därför viktigt att coachen kan hantera klientens och sina egna känslor på ett konstruktivt sätt. I coaching bearbetar vi inte känslan som i terapi men de är likväl viktiga som en informationskälla och drivkrafter i coachingen.

Vem kan få hjälp av coaching?

I princip kan alla som inte är i behov av terapeutisk hjälp men som ändå vill jobba med sig själv eller sitt företag få ut mycket av coaching. Vanliga saker att jobba med är t ex balans i livet, utveckla en kompetens, nå ett mål, jobba med att förbättra relationer, stresshantering, konflikthantering och ett gäng saker till. Allt i från arbetssökande till medarbetare till chefer eller privatpersoner med turbulens i livet och så vidare har nytta av coaching.

Vad är en bra coach?

En bra coach har förmågan att lyssna in och observera på ett neutralt sätt som gör att klientens egna önskemål förtydligas för klienten och att målsättningarna och driftkrafterna lyfts fram. Coachen är observant på klientens signaler och hjälper klienten igenom de utmaningar och vägbulor som man annars lätt kan fastna i. Man kan jämföra det med en tandemcykel där klienten sitter fram och styr medan coachen sitter bakom och ger kraft och stöd genom att trampa och vara ett par extra ögon på vägen.

Visualisering: Bra coaching

Vad en coach gör

Vad är naturligt för dig som coach?